Voor het profielvak Produceren & Installeren & Energie is vanzelfsprekend een bevoegdheid nodig. Deze bevoegdheid voor PIE kan worden behaald via een opleiding aan een van de lerarenopleidingen voor technisch beroepsonderwijs.

Het profielvak PIE, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma, mag worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor Metaaltechniek, Installatietechniek en Elektrotechniek voor het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Als het onderwijs in PIE door een team wordt gegeven moeten de bevoegdheden in het team dekkend zijn voor de verschillende onderdelen binnen het profiel PIE: voor de vakken metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek moeten de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld. Zo kan het team ervoor zorgen dat de onderdelen gegeven worden door ter zake bevoegde leraren. Voorbeeld: de elektro-delen worden gegeven door een leraar die bevoegd is voor elektrotechniek, de delen over metaalbewerking door een leraar met een bevoegdheid voor metaaltechniek.

OCW, platforms PIE, vmbo-scholen en lerarenopleidingen zijn in gesprek over de benodigde scholing voor een volledige bevoegdheid voor het geven van het profielvak PIE. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen PIE-leraren hierover via het platform PIE en/of het platform techniek worden geïnformeerd.

Bron: Platforms VMBO