Voor het profielvak Produceren & Installeren & Energie is vanzelfsprekend een bevoegdheid nodig. Deze bevoegdheid voor PIE kan worden behaald via een opleiding aan een van de lerarenopleidingen voor technisch beroepsonderwijs.

Het profielvak PIE, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma, mag worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor Metaaltechniek, Installatietechniek en Elektrotechniek voor het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Als het onderwijs in PIE door een team wordt gegeven moeten de bevoegdheden in het team dekkend zijn voor de verschillende onderdelen binnen het profiel PIE: voor de vakken metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek moeten de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld. Zo kan het team ervoor zorgen dat de onderdelen gegeven worden door ter zake bevoegde leraren. Voorbeeld: de elektro-delen worden gegeven door een leraar die bevoegd is voor elektrotechniek, de delen over metaalbewerking door een leraar met een bevoegdheid voor metaaltechniek.

Bron: Platforms VMBO

----------------------------------------------------

Weten wanneer je bevoegd docent PIE bent of wat je moet doen om bevoegd docent PIE te worden?

De kwartiermakers van PIE, Pieter Siroen en Jan Gubbels, hebben een hulpmiddel gemaakt om een goed overzicht te krijgen over waar een docent PIE op dit moment staat met betrekking tot zijn/haar bevoegdheid en zijn/haar professionaliseringstraject. Dit screeningsinstrument is ontwikkeld om enerzijds de intake op de hogescholen te begeleiden en anderzijds docenten en leidinggevende van scholen, die het PIE profiel aanbieden, inzicht te verschaffen aan welke docentvoorwaarde c.q. bevoegd-, bekwaamheden een docent PIE / school  aan moet voldoen. 

Zie ook de uitlegvideo van de ECPB: https://youtu.be/kcgeZeMYg4I 

Het screeningsinstrument biedt de gelegenheid om te beoordelen waar een docent PIE / school nu staat oftewel welke bevoegd- en bekwaamheden een docent / school enerzijds bezit en anderzijds nog moet behalen. 

Downloadlinks:

Screeningsdocument

Format route PIE naar 2e graads bevoegdheid

Inleiding op screeningsdocument

----------------------------------------------------

De regelgeving over bevoegdheden en de conversietabel getuigschriften vakken VO is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 april jl. De link hiernaartoe vind je hieronder. 

Introductietekst DUO

Publicatie Staatscourant