Adviesraad PIE

De Adviesraad PIE heeft de volgende taak:

Het informeren van het platformbestuur (en partijen onderling) wat er leeft bij de betrokkenen van het technisch beroepsonderwijs en de technische branches, in het bijzonder gericht op Platform PIE. De relatie onderwijs-arbeidsmarkt komt hier bij elkaar. Daarnaast heeft de adviesraad de taak het bestuur van advies te voorzien met betrekking tot toekomstige beleidskeuzes voor het platform.  Deze taak past in de doelstelling van het platform zoals in de statuten is vastgelegd:

  • gemeenschappelijke belangenbehartiging en informatie-uitwisseling van de aangesloten scholen met een PIE-afdeling;
  • het waarborgen en optimaliseren van de positie en de kwaliteit van het PIE-onderwijs en aanverwante keuzedelen in het vmbo. Het platform ondersteunt indien gewenst ook praktijkonderwijs en vso;
  • het platform is een gesprekspartner voor het mbo, bedrijfsleven en overheid;
  • het platform voert activiteiten uit “voor docenten techniek, door docenten techniek” en bevordert daarmee de communicatie en samenwerking van de aangesloten scholen, 
  • het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan scholen, bedrijfsleven en de overheid. 

De adviesraad bestaat uit maximaal 20 leden en komt minimaal twee maal per jaar bijeen. De samenstelling bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs (vo en mbo), het bedrijfsleven, vrienden van PIE, kwartiermaker en vakbond.