Bestuur & organisatie

Platform PIE is een belangenorganisatie die het onderwijs in metaal-, elektro- en installatietechniek vertegenwoordigt. Het platform is er voor docenten in deze vakken en daarom is het motto “voor en door docenten”. Het bestuur behartigt de belangen van het PIE-onderwijs bij diverse geledingen zoals ministerie en bedrijfsleven. Scholen kunnen lid worden van Platform PIE.

Platform PIE wordt geleid door een bestuur met ondersteuning van de ambtelijk secretaris en de landelijk coördinator. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en behartigt de belangen van het netwerk op landelijk niveau. De landelijk coördinator onderhoudt het contact met de regiocoördinatoren, toetst ons aanbod inhoudelijk en zorgt ervoor dat de informatievoorziening soepel loopt. De voorzitter van het bestuur en de landelijk coördinator vertegenwoordigen Platform PIE bij Stichting Platforms vmbo, de Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo (FTEV), het overleg tussen voorzitters van de technische platforms en de begeleidingscommissie Sterk Techniekonderwijs.

In het beleidsplan PIE 2023-2025 lees je wat onze speerpunten zijn.

Het bestuur van Platform PIE bestaat uit:

 • A.J. (Adriaan) de Graaff

  Voorzitter

 • L.P.J.M. (Leon) Verhorevoort

  Penningmeester

 • J. (Joop) Hazeleger

  Bestuurslid

 • B.A. (Barbara) Baelemans

  Bestuurslid

 • A.D. (Ton) de Groot

  Bestuurslid

 • Y.W.M.C. (Yvonne) van Beek-van Os

  Ambtelijk secretaris

 • W. (Wytze) Algra

  Landelijk coördinator

Regiocoördinatoren
De 9 regiocoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor en vertegenwoordiging van hun regio. Zij houden nauw contact met scholen en docenten, signaleren trends en ontwikkelingen in hun regio en gaan hierover in gesprek met het bestuur. Anderzijds worden de regiocoördinatoren door het bestuur geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, die zij vervolgens naar hun regio verder communiceren, hetzij via de e-mail, hetzij tijdens de persoonlijke regiobijeenkomsten.

Een overzicht van de regio’s, de regiocoördinatoren en hun contactgegevens vind je hier.

Secretariaat
Het secretariaat van het platform beantwoordt je vragen of zorgt dat ze op de juiste plek terechtkomen. Verder verzorgt het secretariaat de ledenadministratie, de verzending van de nieuwsbrief en de redactie van PIE-zien, het online magazine voor het profiel PIE.

Netwerk
Platform PIE is een echte netwerkorganisatie. Dat betekent dat we veel formele en informele contacten onderhouden met scholen, branches en bedrijfstakken. Zo zijn we lid van Samenwerkende Platforms Vmbo (SPV) en de Federatie Techniek. Deze laatste is opgericht door Platform vmbo Techniek, Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, Platform PIE en Platform Mobiliteit en Transport. Ook rekenen we het ministerie van OCW, Wij Techniek, Techniek Nederland, VOION, VNO-NCW en MKB-Nederland tot ons directe netwerk.

Daarnaast hebben we nauw contact met verschillende andere organisaties. Allereerst met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Namens onze leden dienen we voorstellen in bij de vernieuwingscommissie van de sector voor het aanpassen van de syllabus PIE en van de examenprogramma’s van de keuzevakken PIE. Bovendien zijn we intermediair tussen scholen en het CvTE. Bijvoorbeeld door het bespreken van centrale examens PIE namens onze leden en door mee te denken over de flexibilisering van het CSPE.

Verder overleggen we met Cito over toetsen, examens, volgsystemen, certificering en onderzoek en met de ontwikkelaars en coördinator van het CSPE PIE. Daarnaast doen we mee aan de PIE-expertgroep en zijn we in overleg met het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).

Ten slotte hebben we goede banden met de VO-raad, MBO Raad, Lerarenopleidingen, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

Communicatieschema