Netwerk

Netwerk

Platform PIE is een echte netwerkorganisatie. Dat betekent dat we veel formele en informele contacten onderhouden met scholen, branches en bedrijfstakken. Zo zijn we lid van Samenwerkende Platforms Vmbo (SPV) en de Federatie Techniek. Deze laatste is opgericht door Platform vmbo Techniek, Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, Platform PIE en Platform Mobiliteit en Transport. Ook rekenen we het ministerie van OCW, Wij Techniek, Techniek Nederland, VOION, VNO-NCW en MKB-Nederland tot ons directe netwerk.

Daarnaast hebben we nauw contact met verschillende andere organisaties. Allereerst met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Namens onze leden dienen we voorstellen in bij de vernieuwingscommissie van de sector voor het aanpassen van de syllabus PIE en van de examenprogramma’s van de keuzevakken PIE. Bovendien zijn we intermediair tussen scholen en het CvTE. Bijvoorbeeld door het bespreken van centrale examens PIE namens onze leden en door mee te denken over de flexibilisering van het CSPE.

Verder overleggen we met Cito over toetsen, examens, volgsystemen, certificering en onderzoek en met de ontwikkelaars en coördinator van het CSPE PIE. Daarnaast doen we mee aan de PIE-expertgroep en zijn we in overleg met het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Onder meer over de aanvraag van een nieuw keuzevak voor het vmbo.

Ten slotte hebben we goede banden met de VO-Raad, MBO-Raad, Lerarenopleidingen, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.